click to close
 
 
 
 
到校服務(學生活動) 2018/19
學院提供到校服務(學生活動),舒緩學生與教師之間因教學過程中所做成的壓力,並加強學校建立師生間之關懷與愛戴的學習環境,讓家長與孩子重拾學習以外的相處時光,為孩子締造快樂的成長環境。
 
 
[2018-06-30]
 
 
< 上一頁    1     2